Услуги

Географска информационна система

Географска информационна система

ГИС се използват в различни области, като например картографията, управлението на ресурси, регионално и териториално планиране, и най-вече за подпомагане на вземането на информирани решения посредством пространствено моделиране.

faro-focus3d-x-330-hdr-incl-faro-scene

3D прецизно лазерно сканиране

Ефективно проучете и проследяване напредъка на строителните работи. Измерване на обема и създаване на 3D или цифрови модели на повърхността.

снимка от дрон

Въздушно заснемане с безпилотен летателен апарат (дрон)

СПЕЛ-96  е екип, който изпълнява проекти за дронове от всякакъв вид. В зависимост от приложението, ние летим с Phantom4 (RTK), DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с различни камери и обективи като Визуална камера 1/2” CMOS, Термална камера Невентилиран VOx микроболометър.

Създаване и поддържане на кадастрални карти

Когато установите, че Вашият имот не е с вярно отразени граници в кадастралната карта, ние можем да изработим проект за промяна на кадастралната карта в съответствие с Вашите документи за собственост.

Геодезически заснемане, планове на подземни проводи и топографски карти

Топографският план за изобразява границите на Вашия имот и всички ситуационни и теренни подробности

Трасиране на имотни граници и сгради

Отлагане на място на границите на Вашия поземлен имот или контура на новопроектирана сграда.

Изработване на Подробни устройствени планове (ПЗ, ПР, ПРЗ)

Подробните устройствени планове могат да бъдат: план за регулация и застрояване – ПРЗ, план за регулация – ПР, план за застрояване – ПЗ.

Изработване на проекти за вертикално планиране

С проектът на вертикално планиране и нивелетните проекти установяват необходимото изменение на релефа като дефинира височинното положение на новото строителството, , като дефиниера вертикалното положение на улиците и кръстовищата, както и икономичното и ефективно извършване на земните работи.

Изследване на деформации

Хоризонтални деформации – определят се чрез периодични прецизни измервания на контролни марки в зависимост от заданието и проекта. Вертикални деформации – определят се чрез периодично извършване на прецизна геометрична нивелация между реперите в зависимост от проекта.

Цифровизиране на картни материали

Ако имате план или карта на хартиен носител ние ще създадем информацията цифров вид и ще я предоставим във векторен вид в посочен от Вас формат.

Създаване на 3D модели

Пазарните оценки на вещни права за извършване на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество представляват консултантска услуга и имат препоръчителен характер. Те определят справедливата пазарна стойност на имуществото, т. е. стойността, на която би имало равностойна замяна на имущество срещу пари.

Високоточно лазерно сканиране

Лазерното сканиране представлява безконтактно заснемане на обекти и изобразяването им с облак от точки. Използва се като основа за изработване на ортофотопланове, създаване на 3D графични модели или интерактивни представяния на обектите.

Изчисленията
на изкопи и насипи

Те се извършват на база две топографски снимки на обекта – преди започване и след завършване на изкопните работи. В случай, че се появи необходимост за междинно следене на изкопните работи, чрез геодезично заснемане и обработка на данните ние можем да Ви предоставим резултати за всеки един етап от Вашата работа.

Създаване на геодезически мрежи

Създават се за дадена територия или конкретен обект с цел материализиране на съответни координатни и височинни системи – държавните координатна и височинна системи или локални такива, като при необходимост се извършват и трансформации за преход между тях.