Услуги

Географска информационна система

Географска информационна система

ГИС се използват в различни области, като например картографията, управлението на ресурси, регионално и териториално планиране, и най-вече за подпомагане на вземането на информирани решения посредством пространствено моделиране.


Вижте повече

3D прецизно лазерно сканиране

Ефективно проучете и проследяване напредъка на строителните работи. Измерване на обема и създаване на 3D или цифрови модели на повърхността.


Вижте повече

снимка от дрон

Въздушно заснемане с безпилотен летателен апарат (дрон)

СПЕЛ-96  е екип, който изпълнява проекти за дронове от всякакъв вид. В зависимост от приложението, ние летим с Phantom4 (RTK), DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с различни камери и обективи като Визуална камера 1/2” CMOS, Термална камера Невентилиран VOx микроболометър.


Вижте повече

Създаване и поддържане на кадастрални карти

Кадастралната карта е карта, която показва границите и собствеността на парцели. Използва се за установяване на законни права на собственост и за проследяване на собствеността и използването на земята. Кадастралните карти обикновено включват информация като граници на имота, размери на имота, номера на парцели и имена на собственици на имоти. Те се използват за различни цели, включително сделки с недвижими имоти, планиране на земеползването и данъчно облагане на собствеността.

Кадастралните карти се създават и поддържат от държавни агенции, като Агенцията по геодезия картография и кадастър и Имотния регистър към Агенцията по вписванията. Те често се основават на данни от проучвания, събрани от професионални геодезисти, и могат да се актуализират редовно, за да отразяват промените в собствеността и използването на земята. Кадастралните карти обикновено са достъпни за обществеността и могат да се използват за проучване на информация за имоти.

В цифров формат кадастралните карти често са интегрирани в Географски информационни системи (ГИС) и могат да бъдат достъпни и заявени чрез уеб базирани интерфейси, осигурявайки лесен достъп до информация за собствеността.

Когато установите, че Вашият имот не е с вярно отразени граници в кадастралната карта, ние можем да изработим проект за промяна на кадастралната карта в съответствие с Вашите документи за собственост.

Геодезия

 1. Геодезически мрежи

Геодезическата мрежа е система от точки за изследване и техните геометрични връзки, често използвани за установяване на точни контролни точки за картографиране и геодезия. Тези мрежи могат да се използват за различни цели, включително определяне на точното местоположение на точки на земната повърхност, измерване на промените в земната кора и предоставяне на референтна рамка за навигационни и сателитни системи за позициониране. Геодезическите мрежи могат да бъдат създадени с помощта на различни геодезични техники, включително традиционни наземни методи и сателитни техники като GPS.

Има няколко вида геодезически мрежи, включително:

 1. Триангулационни мрежи: Тези мрежи използват серия от триъгълници за установяване на контролни точки и техните взаимоотношения. Триангулацията е една от най-старите и най-широко използвани геодезически техники и все още се използва днес за много приложения за картографиране и геодезия.
 2. Трилатерационни мрежи: Тези мрежи използват принципа на измерване на разстоянието между точки, а не ъгли, за установяване на контролни точки и техните взаимоотношения. Трилатерацията често се използва заедно с триангулацията, за да се създаде по-точна и прецизна мрежа.
 3. Контролни мрежи: Тези мрежи се използват за установяване на прецизна контролна система за приложения за картографиране и геодезия. Контролните мрежи често се създават с помощта на комбинация от триангулация и трилатерация, заедно с други геодезични техники като GPS и нивелиране.
 4. Гравитационни мрежи: Тези мрежи се използват за измерване на гравитационното поле на Земята и неговите вариации, което може да предостави информация за структурата на земната кора и под повърхността.
 5. Геодезически мрежи, използващи системи за сателитно позициониране (GNSS): Тези мрежи използват базирани на сателит системи като GPS и GLONASS за установяване на контролни точки и техните взаимоотношения. GNSS мрежите се използват широко в съвременните приложения за геодезия и картографиране.
 6. Геодезически мрежи, използващи техники за дистанционно наблюдение: Тези мрежи използват техники като въздушна фотограметрия, сателитни изображения и LIDAR за установяване на контролни точки и техните взаимоотношения и често се използват за широкомащабно картографиране и геодезия.

 

Dell3dProekti 2011otdih i kulturaPREDAWANE OBSHTINAsnim P

2. Геодезически заснемане,

Геодезическото заснемане е метод за определяне положението на точки от земната повърхнина чрез полярни координати в двумерно пространство. Така ако са известни координатите x, y и надморската височина H на една опорна точка (например триангулачна или полигонова), може чрез пространствена координатна система да се определят радиус вектора, хоризонталния ъгъл и вертикалния ъгъл към визираната точка. Върху равнината на заснимания план или карта, действително измереното разстояние (радиус вектора), се заменя с хоризонталната проекция на този параметър. Така всяка точка от терена, заснета от една опорна точка, се определя със стойностите на хоризонталния ъгъл, превишението и хоризонталното разстояние . Всяка работна опорна точка (полигонова точка, геодезическа засечка или триангулачна точка), наричана още работна станция, има своя координатна система и е координатно начало за определяне на подробните точки, както за характеризиране на земния релеф, така и за ситуацията върху терена. Ориентацията на работната станция се осъществява чрез визиране към друга известна опорна точка в същата приета координатна система.

Геодезическо заснемане се извършва за нуждите на строителното проектиране, реконструкция и експлоатация на строителни обекти, за извършване изменение на кадастрална карта, за нанасяне на извършено строителство в кадастъра, за определяне обеми на изкопи и насипи, водни маси, геодезическа основа за проектиране на пътища и др. То съдържа всички теренни и ситуационни подробности в и около дадения имот. То е необходмо в следните случаи:
• за отразяване в кадастралния план на изменения на имотни граници и др.
• за отразяване на изменения в кадастралната карта във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър
• допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралната карта
• за проектиране на подробен устройствен план
• за вертикално планиране
• заснемане на местоположенията на сондажи и отразяването им в кадастралния план
• заснемане на сграда с прилежащите й външни връзки (В и К, електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, съобщения)
• заснемане на подземни елементи на съоръженията и линейните инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения
• заснемане на фасадите на сгради (паметници на културата и други)
• контролно заснемане за заверка на фундаменти

 

3. Планове на подземни проводи 

План на подземни тръбопроводи и съоръжения е документ, който показва разположението и местоположението на подземни тръбопроводи, комунални услуги и друга инфраструктура. Използва се за идентифициране на местоположението и вида на подземните съоръжения, както и за планиране на инсталирането, поддръжката и ремонта на тези съоръжения.

Планът обикновено включва следната информация:

 • Местоположение на подземни тръби, комунални услуги и друга инфраструктура
 • Вид и размер на тръбите или комуникациите
 • Посоката на потока или потока на електричество
 • Собствеността на тръбите или комуналните услуги
 • Възрастта на тръбите или комуналните услуги
 • Всички известни проблеми или проблеми с тръбите или комуналните услуги
 • Всички планирани или предложени дейности по строителство или поддръжка в района

Планове на подземни тръби и съоръжения се използват от различни заинтересовани страни, включително правителствени агенции, компании за комунални услуги, инженери, изпълнители и други, участващи в инсталирането, поддръжката и ремонта на подземна инфраструктура. Те се използват и от службите за спешно реагиране и други служби за първа помощ за идентифициране на местоположението и вида на подземните съоръжения в случай на авария.

Плановете могат да бъдат под формата на карта, диаграма или 3D модел и могат да бъдат в цифров или физически формат. Те често са интегрирани в Географски информационни системи (ГИС) и могат да бъдат достъпни и заявени чрез уеб базирани интерфейси, осигурявайки лесен достъп до местоположението и информацията за подземните съоръжения.

4. Топографски карти

Топографските карти са карти, които предоставят подробна информация за формата и характеристиките на земната повърхност. Те се използват за идентифициране и локализиране на природни и създадени от човека обекти като планини, долини, реки, езера, пътища и сгради. Топографските карти обикновено се създават с помощта на данни от различни източници, включително сателитни изображения, въздушни снимки и наземни проучвания.

Топографските карти предоставят широк спектър от информация, включително:

 1. Надморска височина: Топографските карти показват надморската височина на различни части от земната повърхност, което може да се използва за идентифициране на планини, долини и други форми на релефа.
 2. Хидрография: Топографските карти показват местоположението и формата на водни тела като реки, езера и потоци.
 3. Растителност: Топографските карти показват местоположението и вида на растителността, която може да се използва за идентифициране на гори, пасища и други видове растителност.
 4. Релеф: Топографските карти показват релефа на земната повърхност, който може да се използва за идентифициране на различни форми и характеристики на релефа.
 5. Създадени от човека елементи: Топографските карти показват местоположението и формата на създадени от човека елементи като пътища, сгради и други структури.

Топографските карти се използват в широк спектър от приложения, включително навигация, туризъм, планиране на земеползването, мониторинг на околната среда и реагиране при извънредни ситуации. Те се използват и от учени за изследване на земната повърхност и от инженери за планиране и проектиране на инфраструктурни проекти. С навлизането на дигиталните топографски карти и използването на ГИС вече е по-лесно да се осъществява достъп и да се анализират големи количества данни и се увеличиха възможностите на топографските карти в области като управление на природните ресурси, планиране на транспорта и реакция при извънредни ситуации.

 

 

Трасиране на имотни граници и сгради

Трасирането представлява точно определяне в пространството (по положение и височина) на проектни контури или структурни линии на даден обект и означаването им на местността (на терена).

Отбелязването върху местността на различни точки, прави, равнини или повърхнини, координатните данни за които са предварително известни се нарича трасиране. Трасирането е обратно действие на заснемането. При трасирането взаимното положение на точките е определено въз основа на даден чертеж, план или цифров модел, които трябва да бъдат приложени върху местността.
Обекти за трасиране, най-често са:

 • контур на поземлен имот (имотни граници)
 • контур на новострояща се сграда за определяне мястото на изкопните работи
 • характерни пресечни точки от проектните конструктивни оси на сграда или съоръжение
 • оси и характерни елементи от линейни съоръжения – пътища, улици, водопровод, канализация и др.

Някои съвети преди да планирате трасиране

 • при възможност е добре да се осигури почистена и подравнена строителна площадка
 • времето на започване на строителните работи, трябва да е организирано максимално скоро след нашето посещение, тъй като обикновено означените на място точки се унищожават и ще се наложи повторно изпълнение на услугата.
 • предварително трябва да е ясно мястото, където ще се стабилизира репер, от който в последствие ще се трасират конструктивните елементи по височина. Трябва да има пряка видимост към него, да е близо до строителната площадка и същевременно да е защитен от деформация или разрушаване.
 • в повечето случаи предварително се трасира строителния изкоп и след това, при достигнати проектни нива и полагане на подложния бетон се налага повторно посещение и трасиране с висока точност на необходимите конструктивни оси и елементи.
 • преди да планирате започване на строителните работи се уверете, че сте предали цялата необходима изходна информация и колегите геодезисти са потвърдили, че тя е коректна, изчистени са всички въпроси и данните са подготвени. Обикновено в зависимост от сложността на обекта и начина на организация, са нужни 4-5 дни за подготовка.
 • в някои случаи е необходимо предварително посещение на бъдещия строителен обект, за да се извършат контролни измервания.

УСЛУГИ:

1.Трасиране на имотни граници

Ако ви предстои изграждане на ограда, планирате да закупите даден имот и не знаете къде точно се намира той, ако съществува спор със съседите относно вашите намерения, то ви е нужен специалист, който да определи с висока точност местоположението на имотната ви граница.
Преди да ни потърсите, е добре да се уточнят някои въпроси и да подготвите следните документи:

 •  трябва да уточним населеното място, където се намира имотът.

Ние сме позиционирани основно в гр. Пловдив и областта. Няма проблем да извършим трасирането във всяка една точка на страната, но това значително ще оскъпи цената на услугата. Но пък винаги можем да ви консултираме или да ви препоръчаме колега геодезист от вашия район, към който да се обърнете.

 • трябва да уточним дали имотът е във или извън населеното място, дали има физически достъп до всяка характерна точка (чупка, ъгъл) на имота, има ли висока растителност
 • ако вашият имот се намира в зона с одобрена кадастрална карта, трябва да ни изпратите копие от стара или актуална скица, издадена от районната Служба по Кадастър. Достатъчен е и кадастрален номер на имота. При подготовката на данните за трасиране, ние използваме официална информация от КАИС.
 • ако вашето населено място все още не е с одобрена кадастрална карта, то е необходимо да посетите техническата служба към вашата общинска администрация, от където да изискате издаване на т.нар. „скица за трасиране“ или заверено копие от кадастралния план на населеното място, в зоната, в която попада вашия имот, обикновено на лист във формат А4. За да подготвим данни за трасиране, този документ е добре да го сканирате и да ни го изпратите.
 • документи за собственост
 • в някои частни случаи се налага предварително посещение на място и заснемане на съществуващи огради и сгради, но причината за това се обсъжда и договаря с вас. 

 1. Трасиране на сграда или съоръжение
 • Предстои ви строителство на къща, промишлена сграда или друг вид инженерно съоръжение? Значи се нуждаете от специалисти, които да гарантират точното изпълнение на заложените в проекта елементи.
 • Ще са необходими следните изходни документи:
 • проектна документация по част Геодезия в цифров вид (чертежи в DWG или друг вид векторен формат) – тя обикновено съдържа цялата информация, която ни е необходима, а именно – трасировъчен план, трасировъчни регистри и вертикална планировка.
 • проектната документация ако е на хартия, то ще бъде необходимо допълнително време за подготовка на данните. Добре е ако липсват данни в цифров вид, то те да бъдат набавени, което ще спести време и средства за вас. ще гарантира повече яснота и по-малко неточности в строителния процес.

Изработване на Подробни устройствени планове (ПЗ, ПР, ПРЗ)

Регулационните и застроителните планове са планове, които се използват, за да се гарантира, че строителният проект или разработката са в съответствие с всички приложими закони, разпоредби и кодекси. Те се подготвят от архитекти, инженери и други професионалисти, участващи в процеса на проектиране и строителство, и се преглеждат и одобряват от общински и правителствени агенции като строителни отдели, отдели за планиране и агенции по околната среда.

Регулационните и застроителните планове обикновено включват следната информация:

 • Наредби за зониране: Информация за зонирането на имота и специфичните разпоредби за използване на земята, които се прилагат.
 • Строителни норми: Информация за строителните норми и стандарти, които се прилагат към проекта, като например кодове за пожарна безопасност, кодове за достъпност и кодове за енергийна ефективност.
 • Екологични разпоредби: Информация за екологичните разпоредби, които се прилагат към проекта, като например разпоредби, свързани с качеството на въздуха, качеството на водата и опасни материали.
 • Други регулаторни изисквания: Информация за всички други регулаторни изисквания, които се прилагат към проекта, като разрешителни, лицензи и инспекции.

Регулационните и застроителните планове са важен аспект от процеса на развитие и строителство, тъй като те помагат да се гарантира, че проектът е безопасен, съвместим и устойчив. Те също така помагат да се предотвратят забавяния и скъпи промени по време на строителния процес, като гарантират, че проектът и методът на строителство отговарят на разпоредбите от самото начало.

Изработване на проекти за вертикално планиране

С проектът на вертикално планиране и нивелетните проекти установяват необходимото изменение на релефа като дефинира височинното положение на новото строителството, като дефиниера вертикалното положение на улиците и кръстовищата, както и икономичното и ефективно извършване на земните работи.

Изследване на деформации

Хоризонтални деформации – определят се чрез периодични прецизни измервания на контролни марки в зависимост от заданието и проекта. Вертикални деформации – определят се чрез периодично извършване на прецизна геометрична нивелация между реперите в зависимост от проекта.

Цифровизиране на картни материали

Ако имате план или карта на хартиен носител ние ще създадем информацията цифров вид и ще я предоставим във векторен вид в посочен от Вас формат.

Създаване на 3D модели

Пазарните оценки на вещни права за извършване на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество представляват консултантска услуга и имат препоръчителен характер. Те определят справедливата пазарна стойност на имуществото, т. е. стойността, на която би имало равностойна замяна на имущество срещу пари.

Високоточно лазерно сканиране

Лазерното сканиране представлява безконтактно заснемане на обекти и изобразяването им с облак от точки. Използва се като основа за изработване на ортофотопланове, създаване на 3D графични модели или интерактивни представяния на обектите.

Изчисленията
на изкопи и насипи

Те се извършват на база две топографски снимки на обекта – преди започване и след завършване на изкопните работи. В случай, че се появи необходимост за междинно следене на изкопните работи, чрез геодезично заснемане и обработка на данните ние можем да Ви предоставим резултати за всеки един етап от Вашата работа.

Създаване на геодезически мрежи

Създават се за дадена територия или конкретен обект с цел материализиране на съответни координатни и височинни системи – държавните координатна и височинна системи или локални такива, като при необходимост се извършват и трансформации за преход между тях.